fingerprint scanner

เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือหรือได้รับอนุญาตลงไว้ในอุปกรณ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือตัวเครื่องสแกนไม่สามารถทำงานได้หากบุคคลนั้นไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือเอาไว้

การประยุกต์ในการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  1. เป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานหรือบุคคลในองค์กรของบริษัท เนื่องจากมีการระบุตัวตนและเวลาเข้า-ออกในการทำงานจากการสแกนลายนิ้วมือและยังป้องกันการทุจริตลงเวลาเข้า-ออกทำงานแทนกันของพนักงาน
  2. ควบคุมป้องกันการเข้า-ออกของประตูสถานที่ต่างๆ บริเวณเขตห่วงห้ามหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่ไม่ได้รับอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า-ออกทางประตูดังกล่าว